Table of Contents

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczy jedynie Kupujących będących konsumentami.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (A) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; (B) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Dodatkowo jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danej Transakcji, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata

Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Dodatkowe informacje

Rękojmia — postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku wystąpienia wady nabytego Produktu Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Sprzedawca odpowiada, jeśli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt bez wad.
 4. W przypadku Kupującego będącego konsumentem, w stosunku do Produktów stanowiących używaną rzecz ruchomą — rękojmia zostaje ograniczona do jednego roku od dnia wydania rzeczy.
 5. Reklamacja może został złożona przez Kupującego:
  – w formie pisemnej na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;
  – w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 Regulaminu;
 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na Adres do zwrotów w § 1 Regulaminu.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Celem ułatwienia sprawnej obsługi reklamacji rekomenduje się, aby Kupujący podał w zgłoszeniu reklamacyjnym informacje umożliwiające Sprzedawcy zidentyfikowanie zamówienia:
  – dane Kupującego, w tym adres e-mail lub adres korespondencyjny, umożliwiające Sklepowi na komunikację z Kupującym, celem ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji,
  – opis wady Produktu oraz moment jej zauważenia;
  – informację czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji (jeśli została udzielona),
  – wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki/odstąpienie).

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania sporów.
 2. Konsument może uzyskać nieodpłatnie pomoc w rozwiązaniu zaistniałego sporu pomiędzy nim a Sprzedawcą:
  – u Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów,
  – w punkcie kontaktowym przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (adres korespondencyjny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl)
 3. Sprzedawca nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w trybie określonym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Warunki umowy dla Kupujących nie będących konsumentami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu regulują stosunki w przypadku, gdy Kupujący jest podmiot niebędący Konsumentem.
 2. Z chwilą wydania przewoźnikowi przez Sprzedawcę Produktu przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem — korzyści oraz ciężary jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie powstałe od przyjęcia go do przewozu przez przewoźnika, jak również za opóźnienia w realizacji umowy przewozu przesyłki.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt względem Kupującego niebędącego konsumentem jest wyłączona.
 4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy (właściwość umowna).
 5. Całkowita, łączna odpowiedzialność Sprzedawca w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży, jednak nie więcej niż do kwoty trzystu złotych — zarówno dla jednego jak i łącznie z tytułu wszelkich roszczeń. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści, szkód pośrednich a także za szkody inne niż spowodowane z winy umyślnej jest wyłączona.
 6. W wypadku Kupującego niebędącego Konsumentem, Sprzedawca ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 21 dni roboczych. Sprzedawca wykonuje prawo odstąpienia przez złożenie oświadczenia Kupującemu poprzez podany w zamówieniu mail lub drogą tradycyjną.
 7. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 6 — nie wymaga wskazywania powodu i nie rodzi żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy po stronie Kupującego.